مقاله زیرساخت‌های دینی اندیشه‌های اجتماعی ابن‌خلدون


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله زیرساخت‌های دینی اندیشه‌های اجتماعی ابن‌خلدون مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله زیرساخت‌های دینی اندیشه‌های اجتماعی ابن‌خلدون نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
تعریف مفاهیم کلیدی   ۳
معرفت علمی ابن‌خلدون و نسبت آن با مبادی دینی   ۴
پیوستگی نظری دیدگاه‌های ابن‌خلدون با مبانی معرفتی آن   ۷
تکوین اندیشه‌های ابن‌خلدون   ۱۱
نتیجه گیری   ۱۳
منابع   ۱۵

منابع

ـ ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمه ابن خلدون، ترجمه پروین گنابادی. تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۴۷

ـ آرون، ریمون، مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه شناسی، ترجمة باقر پرهام، تهران، علمی، چ ششم، ۱۳۸۲٫

ـ آزاد ارمکی، تقی، جامعه شناسی ابن خلدون، تهران، تبیان، ۱۳۷۶٫

ـ آزاد ارمکی، تقی، اندیشه اجتماعی متفکران مسلمان، از فارابی تا ابن خلدون، تهران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، چ دوم، ۱۳۷۶٫

ـ بعلی، فؤاد، جامعه، دولت و شهرنشینی، تفکر جامعه‌شناختی ابن‌خلدون، ترجمه غلامرضا جمشیدیها، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۲٫

ـ تنهایی، حسین ابوالحسن، درآمدی بر مکاتب و نظریه‌های جامعه‌شناسی، مشهد، مرندیز، چ چهارم، ۱۳۷۹٫

ـ توسلی، غلامعباس، نظریه‌های جامعه شناسی (۱)، تهران، دانشگاه پیام نور، چ نهم، ۱۳۷۸٫

ـ توسلی، غلامعباس، نظریه‌های جامعه شناسی، تهران، سمت، چ هفتم، ۱۳۷۹٫

ـ سلیم، غلامرضا، تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام، تهران، دانشگاه پیام نور، چ هفتم، ۱۳۷۹٫

ـ شیخ، محمدعلی، پژوهشی در اندیشه‌های ابن خلدون، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، چ دوم، ۱۳۶۳٫

ـ علیزاده، عبدالرضا و دیگران، جامعه شناسی معرفت، جستاری در تبیین رابطه ساخت و کنش اجتماعی و معرفت‌های بشری، تهران، مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۳٫

ـ فراهانی منفرد، مهدی، «دیدگاه معرفت‌شناختی و روش‌شناختی ابن‌خلدون درباره‏ تاریخ»، تاریخ اسلام، ش۱۳، بی‌تا.

ـ کوزر، لوئیس، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی، ترجمة محسن ثلاثی، تهران، علمی، چ نهم، ۱۳۸۰٫

ـ گلور، دیوید، و دیگران، جامعه شناسی معرفت و علم، ترجمة شاپور بهیان و دیگران، تهران، سمت، ۱۳۸۴

ـ لاکوست، ایو، جهان‏بینی ابن خلدون، ترجمه‏ مهدی مظفّری، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۶

ـ لوپز، خوزه و اسکات، جان، ساخت نظریه اجتماعی، ترجمه حسین قاضیان، تهران، نی، ۱۳۸۵٫

ـ مطهری، مرتضی، جامعه و تاریخ، تهران، صدرا، چ هفتم، ۱۳۷۴٫

ـ مطهری، مرتضی، فطرت، ، تهران، صدرا، چ هفتم، ۱۳۷۴٫

ـ مطهری، مرتضی، ده گفتار، تهران، حکمت، بی‌تا.

ـ مهدی، محسن، فلسفه تاریخ ابن خلدون، ترجمه مجید مسعودی. تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۵۲٫

Al-Japi, Mohammad A., Al-Assabiyya and the state in IbnKhaldun’s thought. Beirut, LBN: Dar Attalia publisher, 1982

Al-shaqaa, Mustafa,The Islamic bases in IbnKhaldun’s Thoughts and Theories, Cairo, EGY: Al-Dar Al-Masriah Al- Lubnaniah, 1992

Barbour, I., Religion and Science. San Francisco: Harper, 1997

Borgatta, Edgar, F. & Montgomery, Rhonda, Encyclopedia of Sociology, New York, Second Edition, 2000

Dhaouadi, Mahmoud., “An Investigation into the determinants of IbnKhaldun’sUmran Mind.” Annals of the Arts and social sciences, Monograph 208, Vol. 24, 2005

Katsiaficas, G., Ibnkhaldun: A Dialectical philosopher for the new millennium, perspectives in African philosophy – Addis Ababa: Rodopipublishors, 1996

Kirmani, M. Z., Islamic Science, Moving towards a New Paradigm. London: Mansell Publication, 1989

Kraft, U. Unleasing Creativity. Scientific American Mind, Vol. 16. NO. 2, 2005

Marshal, G., Oxford Dictionary of Sociology: London: Oxford University Press, 1998

Moore, H.C., Images of Development: Egyptian Engineers in Search of Industery. Massachusetts: MIT Press, 1980

Pullan, Wendy, Structure. Campidge: Campidge University Press, 2000

Robert, S., IbnKhaldun. Budapest: AkademiaKiado, 2002

Shaw, Stanford J. & Polk William, Studies on the Civilization of Islam. London, UK: Routledge and Kegan Paul, 1962

Schmidt, N. “IbnKhaldun, historian, Sociologist and Philosopher”, New York, 1930

Sternberg, R. Handbook of Creativity. Campidge, UK: Campidge University Press, 1999

Sternberg, R., Wisdom, Intelligence, and Creativity Stynthesized. UK: Campidge University Press, 2003

Toynbee, Arnold, The Study of History. London, UK: Oxford University Press, 1956

Wallerstein, Immanuel, The End of The World as We Know. University of Minnesota press, 1999

Weinberg, S., Dreams of Final Theory .London: Vintage Books, 1993

Wilson, Edward, Consilience: The Unity of Knowledge. New York: Vintage Books, 1999

چکیده

اندیشه‌های اجتماعی ابن‌خلدون توجه صاحب نظران بسیاری را به خود جلب کرده است. برداشت‌های صورت گرفته از آرای ابن‌خلدون متفاوت و بعضاً متناقض است. برخی پژوهشگران، رویکرد ابن‌خلدون در طرح موضوعات اجتماعی و پایه گذاری علم عمران را ناشی از گسست وی از منظومه فکری اسلامی می‌دانند. گروهی دیگر، تأملات اجتماعی وی را برخاسته از مبانی معرفت دینی او می‌دانند. عده‌ای نیز در این میان، علل ظهور و افول تمدن اسلامی، ویژگی‌های شخصیتی و گستردگی مطالعات وی را از دغدغه‌های تعیین کننده در رویکرد ابن‌خلدون به طرح موضوعات اجتماعی و تأسیس علم عمران می‌دانند.

هدف مقاله توصیفی تحلیلی حاضر، که با استفاده از روش تحقیق کتابخانه‌ای انجام گرفته، بررسی نظری دلالت‌های معرفت شناختی اندیشه‌های اجتماعی ابن‌خلدون است. پرسش اصلی مقاله این است که اندیشه‌های اجتماعی وی چه نسبتی با مبانی معرفتی دینی او دارد. یافته‌های نظری نشان می‌دهد که اندیشه‌های اجتماعی ابن‌خلدون و بنیان نهادن علم عمران، تحت تأثیر نگرش‌های اسلامی او بوده است.

کلید واژه‌ها: ابن خلدون، اندیشه اجتماعی، جامعه شناسی معرفت، علم عمران.

 

مقدمه

توجه خاص ابن‌خلدون به مطالعه تاریخ با نگاهی جامعه شناختی، تأملات وی در تجربیات تاریخی و مبتنی ساختن آن بر اساس سنن و قوانین حاکم بر جامعه، به ویژه تبیین علّی پدیده‌های تاریخی و اجتماعی، وی را در کانون توجه جامعه شناسان و تاریخ دانان قرار داده است. شیوه بیان و روشن‌بینی ابن‌خلدون در تاریخ به حدی است که برخی از صاحب نظران دیدگاه‌های وی را با پاره‌ای از بحث‌های علمی امروز نزدیک می‌دانند . هم چنین، در میان اندیشمندان مختلف، نوعی اجماع عام وجود دارد. مبنی بر این که ابن‌خلدون از اندیشه‌ای بزرگ برخوردار بوده است. به اعتقاد آرنولد توین بی، «ابن‌خلدون گونه‌ای از فلسفه تاریخ را طرح ریزی نموده است که بی هیچ تردیدی در نوع خود مهم‌ترین کاری است که در مقایسه با هر اندیشه‌ای در هر زمان و مکان دیگر انجام پذیرفته است». به علاوه، «مقدمه ابن‌خلدون به لحاظ محتوایی، دارای ساختاری منسجم و از نظر صورت بندی، هرمی شکل است که اندیشه‌ای توسعه یافته، برخوردار از سازمان دهی در فصول، پاراگراف‌ها و در بخش‌های متعدد آن را در بر می‌گیرد.

بازخوانی و تحلیل آرای ابن‌خلدون از آن جا ضروری است که می‌توان اثر برجسته وی، یعنی«مقدمه» را به عنوان الگویی جدید از نوآوری فکری در چارچوب مقومات و مبانی فرهنگ اسلامی به حساب آورد که در یکی از مقاطع پرآشوب از تاریخ، در جهان اسلام اتفاق افتاده است. اهمیت خاص این شیوه اندیشه در شرایط کنونی جامعه ایران، که درگیر نظریه پردازی درباره الگوی ایرانی- اسلامی توسعه می‌باشد، امری روشن به نظر می‌رسد. بر این اساس، نویسندگان این مقاله سعی دارند درهم تنیدگی دیدگاه‌های ابن‌خلدون با ساز و کارهای فرهنگی و دینی جهان اسلام را تبیین نمایند. پرسش اصلی مقاله این است که اندیشه‌های اجتماعی ابن‌خلدون چه نسبتی با مبانی معرفتی او دارد.

 

تعریف مفاهیم کلیدی

در این جا تعریف مفاهیم چند واژه ضروری است.

ساخت: واژة ساخت معادل فارسی کلمه (Structure) در انگلیسی می‌باشد که از کلمه لاتین (struere) به معنای «ساختن» مشتق شده است و در انگلیسی برای ساختن اسم‌هایی به کار می‌رود که بر یک عمل یا فرایند دلالت دارند. «ساخت» یکی از مهم‌ترین و در عین حال مبهم‌ترین مفاهیم در علوم اجتماعی است . بنابر تعریف، «ساخت یک فراورده ذهنی است که بر اساس روابط انتزاعی مستخرج از واقعیت پدید می‌آید.» به عبارت روشن تر، «از مشاهده واقعیت موجود، عناصری استخراج می‌شود که به کمک آنها می‌توان به صورت انتزاعی نظامی از نسبت‌ها را ساخت و آن گاه معلوم کرد که آیا نظام ساخته شده با واقعیات مورد نظر در مشاهدات گوناگون منطبق است، یا خیر»؟ «ساخت، آن چیزی است که از تعدادی از اجزا تشکیل شده است که به ترتیب خاصی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. هم چنین، به روش سازماندهی اجزا به گونه‌ای که در پی آن یک کل تشکیل گردد، ساخت گفته می‌شود.» در واقع، ساخت یک مجموعه سیستمی، شامل عناصری است که در اصطلاح به آنها «اجزای» می‌گوییم. اجزاء عناصری هستند که در یک رابطه مجموعه‌ای قرار می‌گیرند و تشکیل یک کلیت، تمامیت و یا یک جامعیت را می‌دهند.

جامعه شناسی معرفت: جامعه شناسی معرفت به عنوان یکی از حوزه‌های جامعه‌شناسی، با خاستگاه‌های اجتماعی و گروهی اندیشه‌ها و افکار سروکار دارد و شامل همه عرصه‌های اندیشه (معرفت، افکار، نظریه‌ها و شیوه‌های اندیشه) است. هم چنین، جامعه شناسی معرفت به دنبال فهم این مسئله است که چگونه ساحت‌های اندیشه با نیروهای سیاسی و اجتماعی خاص سروکار دارند و اینکه چگونه حیات ذهنی یک گروه از افراد در بطن نهادها و گروه‌هایی که در آنها زندگی می‌کنند و فعالیت دارند، شکل می‌گیرد. از نظر ماکس شلر، موضوع جامعه شناسی معرفت، بررسی روابط و پیوندهای میان انواع زندگی اجتماعی و اقسام گوناگون معرفت هاست.

معرفت پوزیتیویستی: اصطلاح پوزیتیویسم یا مثبت گرایی به معنی واقعی، مثبت و صریح می‌باشد و امور محقق، یعنی امور مشهود و محسوس که وجود آنها منوط به فرض و خیال نباشد، از مصادیق آن است. در مکتب مثبت گرایی، تنها امور حقیقی و قابل اثبات یعنی پدیده‌های مشهود، محسوس و مورد اتفاق عموم است که قابل شناخت محسوب می‌شود. تجربه و مشاهده، طریق رسیدن به این شناخت است. هم چنین، پوزیتیویسم، یک نوع فلسفه علم است که سنت تجربه گرایی را با خود به همراه دارد و ضمن نفی تأملات متافیزیکی، از نفوذ به ماهیت‌های درونی یا طبیعت (ذات) اشیاء به دور است.

علم عمران: علم عمران، ناظر بر اصول و ماهیت پدیده هاست و محتاج علم تاریخ است. هدف علم عمران، تحقیق در ماهیت، اسباب و علل اجتماع انسانی است که از طریق آشکار سازی جنبه‌های باطنی وقایع ظاهری، تاریخ امکان پذیر می‌شود. علم عمران، به تعبیر ابن خلدون، علم مطالعه جامعه در اشکال و صور گوناگون است.

اندیشه اجتماعی: اندیشه اجتماعی عبارت است از«مطالعه و توجه به ارتباط منطقی و درونی امور که در مقایسه با جامعه شناسی، به عنوان مطالعه منظم و علمی جامعه در دوران جدید، حیطه عملکرد وسیع تری را در بر می‌گیرد و حوزه‌هایی همچون فلسفة اجتماعی، مطالعات فرهنگی، تاریخ و تاریخ نگاری، فلسفة سیاسی و مطالعات سیاسی و مباحث اقتصادی را شامل می‌شود.»

معرفت علمی ابن‌خلدون و نسبت آن با مبادی دینی

15,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۵

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.