مقاله نقش نماز در آرامش روان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله نقش نماز در آرامش روان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله نقش نماز در آرامش روان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
جامعه آمارى   ۸
ابزارهاى ارزش‌یابى   ۸
اعتبار پرسش‌نامه نماز   ۱۰
چگونگى نمره‌گذارى آزمون پاى‌بندى به نماز   ۱۰
روش تحلیل داده‌ها   ۱۱
نتیجه‌گیرى   ۱۶
نقد و بررسى   ۱۷
فهرست منابع   ۲۰
منابع لاتین   ۲۱
پى‌نوشت‌ها   ۲۳

فهرست منابع

الف) فارسى

۱٫ قرآن کریم، (ترجمه: مکارم شیرازی).

۲٫ ابراهیمى، امرالله و حمید نصیرى، (۱۳۷۶ ه . ش)، «بررسى رابطه میزان افسردگى سال‌مندان مقیم خانه سال‌مندان، با نگرش و عملکردهاى دینى آنها»، چکیده مقالات همایش نقش دین در بهداشت روان، تهران، معاونت پژوهشى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى ایران، ۱۳۸۰ ه .ش.

۳٫ البرزى، محبوبه و حسن سامانى، «بررسى رابطه اعتقادات مذهبى با افسردگى، اضطراب و فشار روانى در نوجوانان»، خلاصه مقالات اولین همایش بین‌المللى نقش دین در بهداشت روان، تهران، معاونت پژوهشى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى ایران، ۱۳۸۰ ه . ش.

۴٫ طبرسى، رضى‌الدین حسن بن فضل، مکارم الاخلاق، قم، انتشارات الشریف الرضى، ۱۳۷۱ ه .ش.

۵٫ روحى عزیزى، مهتاب و مریم روحى عزیزى، «تأثیر نماز به عنوان یکى از ارکان دین مبین اسلام بر سلامت جسمى ـ روانى نسل جوان»، خلاصه مقالات اولین همایش بین‌المللى نقش دین در بهداشت روان، تهران، معاونت پژوهشى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى ایران، ۱۳۸۰ ه . ش.

۶٫ محمدى رى‌شهرى، محمد، میزان الحکمة، قم، دارالحدیث، ۱۳۶۲ ه . ش.

۷٫ سید رضى، محمد بن الحسین، نهج‌البلاغه، (ترجمه: جعفر شهیدی)، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، ۱۳۷۲ ه . ش.

۸٫ سیف، سوسن، مذهب و بهداشت بشرى، خلاصه مقالات اولین همایش بین‌المللى نقش دین در بهداشت روان، تهران، معاونت پژوهشى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى ایران، ۱۳۸۰ ه . ش.

۹٫ پناهى، على‌احمد، آرامش در پرتو نیایش، قم، انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، ۱۳۸۴ ه . ش.

۱۰٫ غزالى، محمد بن محمد، مکاشفة القلوب، بیروت، دارالقلم، [بى‌تا].

۱۱٫ دلاور، على، روش‌هاى تحقیق در روان‌شناسى و علوم تربیتى، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، ۱۳۷۳ ه . ش.

۱۲٫ مطهرى، مرتضى، فلسفه اخلاق، تهران، صدرا، ۱۳۷۴ ه . ش.

۱۳٫ ستاد اقامه نماز، نیایش: کتاب پژوهشى مطالعاتى نماز، شماره ۱۰ و ۱۱، تهران، انتشارات ستاد اقامه نماز، ۱۳۸۱ ه . ش.

۱۴٫ عزیزى تهرانى، على‌اصغر، حضور قلب در نماز، قم، انتشارات اسلامى حوزه علمیه قم، ۱۳۷۵ ه . ش.

۱۵٫ مصباح یزدى، محمدتقى، به سوى او، قم، انتشارات مؤسسه امام خمینى قدس‌سره، ۱۳۸۲ ه . ش.

۱۶٫ شریعتى، على، تاریخ تمدن، تهران، دفتر تنظیم آثار شریعتى، ۱۳۵۹ ه . ش.

۱۷٫ صالحى، لیلا، «بررسى ارتباط بین برپادارى نماز و سلامت روان»، مجله نیایش، شماره ۵، تهران، ستاد اقامه نماز ۱۳۸۰ ه . ش.

منابع لاتین

۱٫ American Psychiatric Association”A.P.A”. Desk Reference to the DiagnosticCriteria from DSM-IVTM (1994), America:Washington, DC.

2. Atkinson, R.L. Atkinson, R.C. and Hilgard. E.R .Introduction to Psychology (9th. ed) (1983), Florida; Harcourt Brace Jovanovich,Publishers.

3. Beck, A.T.& Emery,G. Whit Greenberg, R.L . Anxiety disorders and phobias: Acognitive perspective (1985), New York; Basic Books.

4.Bootzin, R.R., Acocella, J.R. and Alloy, L.B . Differentiating Anxiety and Depression (1988), J. Abnorm, Psychology, 96,119-183.

5. Bootzin, R.R. and Max, D . Abnormal Psychology Current Perspectives, (6th. ed.) (1980) America; McGraw _ Hill PublishingCompany.

6. Coleman, J.C. Butcher, J.N. & Carson, R.C . Abnormal Psychology & modernlife (7th. ed), (1984) Glenview; Scott, Foresman.

7. Corsini, R.J . Concise Encyclopedia of psychology, (1987) Canada;John Willey & Sons.

8. Duke, M. and Nowicki, S.J. , Abnormal Psychology perspectives on BeingDifferent (1979) California; Wadsworth publishing company, Inc.

9. Koenig, H.G. (1994). The Relationship Between Judeo Christian Religionand Mental Health Among Middle – aged and Older Adults,Durham, NC, U.S.A.; Advances, Fall; Vol 9(4): 33-39.

10. koenig, H.G. (1998) Religious Attitudes and Practices of Hospitalized Medically Ill Older Adults. International journal ofGeriatric Psychiatry. 13(4) p213 – 224.

11. Kwilecki, S.(1986). Religious orientaion and personality: Acase Study. Review ofreligious Research, 28, 16-28.

12. Morris, P.A. (1983). The Effect of Pilgrimage on Anxiety, Depression and Religious Attitude. England;Psygholigical-Medicine. may; vol 12(2): 291-294.

Being Different, California; Wadsworth Publishing Company, Inc.

13. Elis, A. (1984). Resason and Emotion in Psychotherapy, NewYork;Lyle sturt.

14. Gotlib, I.H. and Hammen, C.L. (1997). Psychological Aspects of Depression Towards a Cognitive Interpersonal Integration,England: John Wiley and Sons Ltd.

15. Koenig, H.G. (1994). The Relationship Between Judeo Christian Religion and Mental Health Among Middle-aged and Older Adults,Durham, NC,U.S.A.; Advances, Fall; vol 9(4): 33 – 39.

16. Morris, P.A. (1983). The effect of pilgrimage on anxiety, depression andreligious attitude. England; Psygholigical – Medicine. May; vol 12(2):291 _ 294.

17. Palinkas, L.A.(1982). Ethnicity, identity and mental health: The use of rhetoric in animmigrant chinese church, san Diego; Journal – of – Psychoanalytic-Anthropology. sum; vol 5(3); 235 – 258.

18. park, C., Cohen, L, H, & Herbl (1990). Intrinsic Religiousness and Religious Coping as Life Stress Moderators for Catholics.

19. Larson, D.B., Sherrill, K.A., etal. (1992). Associations between Dimensions of religious commitment and mental health. American Journal of Psychiatry, 149. 557-9.

20. Maton, K.I. (1989).The Stress – buffering role of Spirtual Support: Cross-Sectional and prospective investigations. Journal of the Scientific study ofRligion, 28, 310 – 323.

21. Bootzin, R.R. and Max, D. (1980). Handbook on Stress and Anxiety ,San Francisco; Jossey and Bass.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسى رابطه تقیّد به نماز و آرامش روان در دانش‌آموزان دبیرستانى شهرستان قم انجام شده است.

براى انجام این پژوهش، ۶۰۴ نفر از دانش‌آموزان شهرستان قم در مقطع دبیرستان از مناطق چهارگانه قم به طور تصادفى انتخاب شدند.

پس از اجراى دو پرسش‌نامه (پرسش‌نامه تقیّد به نماز و پرسش‌نامه اضطراب اشپیل برگر) داده‌هاى به‌دست آمده با استفاده از فنون آمارى مربوطه تجزیه و تحلیل شد و نتایج زیر به‌دست آمد:

۱٫ بین تقید به نماز و سطح اضطراب دانش‌آموزان، رابطه معنادار وجود دارد و هر قدر تقیّد دانش‌آموزان به نماز بیشتر باشد، از آرامش روانى بیشترى برخوردار مى‌شوند.

۲٫ تقیّد دانش‌آموزان دختر به نماز بیشتر از دانش‌آموزان پسر است.

۳٫ رابطه تقیّد به نماز و اضطراب حالت، بیشتر از رابطه تقیّد به نماز و اضطراب صفت است؛ یعنى نقش تقید به نماز در کاهش اضطراب حالت بیشتر است.

کلید واژه‌ها: تقیّد به نماز، آرامش روان، اضطراب حالت، اضطراب صفت.

 

مقدمه

بى‌تردید، انسان در حیات اجتماعى خویش از عوامل متعددى تأثیر مى‌پذیرد و خود نیز در یک تعامل پیوسته با آنها بر محیط پیرامون خویش اثر مى‌گذارد؛ به گونه‌اى که در دریاى موّاج محیط، گاهى به تلاطم مى‌افتد و تحت تأثیر موج‌هاى سنگین قرار مى‌گیرد؛ حرکت مى‌کند و گاهى از حرکت باز مى‌ایستد؛ گاه نظاره مى‌کند، به عقب برمى‌گردد یا به جلو مى‌رود؛ گاهى نگران و ملول است و آرامش قلبى ندارد و به آینده امیدوار نیست. گاهى نیز نورانى و با نشاط است و با اطمینان خاطر، وظایف انسانى خود را انجام مى‌دهد.

انسان‌ها به طور طبیعى، افزون بر تأثیرپذیرى‌هاى پیرامونى، از باورها و عملکردهاى خود نیز تأثیر مى‌پذیرند. در واقع، انگیزه‌هاى درونى، به باورهاى درونى و واکنش‌هاى افراد وابسته است. از این رو، برخى افراد با انگیزه‌اى بسیار قوى در حیات بشرى خود فعالیت مى‌کنند و بعضى، نشاط و شادابى کمترى دارند و بیشتر گرفتار نگرانى هستند.

در میان آموزه‌هاى دینى، عبادت و ذکر خدا از جایگاه ویژه‌اى برخوردار است و در ایجاد بهداشت روانى و آرامش روانى افراد نقش اساسى دارد؛ چنان‌که بعضى از بزرگان فرموده‌اند: تا زمانى که سلامت و بهنجارى اعتقادى حاصل نشود، سلامت روانى هم حاصل نمى‌گردد.۲ از نظر روان‌شناسان، بیشتر بیمارى‌هاى روانى که از فشارهاى روانى و ناکامى‌هاى زندگى برمى‌خیزد، در میان افراد غیرمذهبى دیده مى‌شود. کارل یونگ۳مى‌گوید: در طول سال‌ها درمان بیمارى‌هاى روانى، حتى یک بیمار را ندیدم که مشکل اساسى‌اش نیاز به گرایش دینى در زندگى نباشد. به جرئت مى‌توان گفت همه بیماران روانى به این دلیل بیمار شده‌اند که از درون‌مایه‌هاى دینى در زندگى بى‌بهره بودند و تنها وقتى به طور کامل درمان شدند که به دین و دیدگاه‌هاى دینى بازگشتند.۴ افراد مذهبى به هر نسبت که ایمان محکمى داشته باشند، از بیمارى روانى دورتر هستند. از این رو، یکى از پى‌آمدهاى زندگى در عصر حاضر که برآمده از ضعف ایمان مذهبى است، افزایش بیمارى‌هاى روانى و عصبى است.

خداوند در قرآن کریم مى‌فرماید:

الَّذِینَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِکْرِ اللّهِ أَلا بِذِکْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ.(رعد: ۲۸) آنها که به خدا ایمان آورده‌اند، دل‌هاشان به یاد خدا آرام مى‌گیرد. آگاه باشید که تنها یاد خدا آرام‌بخش دل‌هاست.

از جمله آثار یاد خدا آرامش خاطر است و این اثر، در اقامه نماز آشکار است؛ زیرا اقامه نماز، سبب آرامش خاطر و رفع نگرانى‌ها مى‌شود: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِکْرِی(طه: ۱۴)؛ نماز را به خاطر یاد من به پا دارید».

پیامبر گرامى اسلام صلى‌الله‌علیه‌و‌آله مى‌فرماید:

مثل البیت الّذى یذکر اللّه‌ تعالى فیه و البیت الّذى لایذکر اللّه‌ فیه کمثل الحى و المیّت؛۵ مَثَل خانه‌اى که در آن از خدا یاد مى‌شود و خانه‌اى که در آن یادى از خدا به میان نمى‌آید، مَثَل زنده و مرده است.

یعنى خانه و دلى که خدا در آن یاد مى‌شود، آباد و آرام است و خانه و دلى که از یاد خدا تهى است، ویران و تاریک است و اندوه و آشفتگى آن را فرا گرفته است.

پژوهشگران مختلفى در سراسر جهان درباره تأثیر مذهب، محیط‌هاى مذهبى و آداب و رسوم دینى در سلامت روانى افراد، بهداشت روانى جامعه و بهبودى بیماران روانى و مقاوم کردن افراد در برابر رخدادهاى دردناک و ایجاد آرامش پژوهش کرده‌اند و به دست‌آوردهاى مهمى رسیده‌اند. با وجود اختلاف روش‌ها، محیط‌ها و موضوع‌هاى مورد بررسى، تقریباً همه این پژوهش‌ها تأیید مى‌کنند که در محیط‌هاى مذهبى و جامعه‌هایى که ایمان مذهبى در آنها بیشتر است، میزان اختلال‌هاى روانى و به‌ویژه افسردگى به طور محسوسى کمتر از میزان آنها در محیط‌ها و جوامع غیر مذهبى است و افراد مذهبى به طور کلى، در مقایسه با دیگران سلامت روانى بیشترى دارند. در ادامه به برخى از این پژوهش‌ها اشاره مى‌کنیم:

الف) پالینکاس۶ (۱۹۸۲ م.) با بررسى نقش سخنرانى‌ها و موعظه‌هاى مذهبى در کاهشنگرانى چینى‌هاى مسیحى مهاجر مقیم سان دیه گو، مى‌گوید مراسم مذهبى براى این افراد نوعى حالت حمایتى ایجاد مى‌کند؛ زیرا دوستى‌هاى رهایى‌بخش و شفا دهنده مرتبط با حالت‌هاى روحانى، براى آنها سلامتى روانى ایجاد مى‌کند.

نتایج این پژوهش نشان مى‌دهد که حضور در مکان‌ها و مراسم مذهبى، به کاهش میزان نگرانى‌ها و احساس تنهایى افراد مى‌انجامد.

ب) موریس۷ (۱۹۸۳ م.) با اجراى آزمون اضطراب و افسردگى در مورد مردان و زنانبیمار، و بررسى تأثیر زیارت اماکن مقدسه بر نگرانى‌ها و افسردگى‌ها، به این نتیجه دست یافت که جوّ مذهبى موجود در این مکان‌ها با ایجاد امیدوارى و تقویت ایمان مذهبى افراد، به کاهش نشانه‌هاى نگرانى و افسردگى در افراد مى‌انجامد.

ج) هربرت نبسون در پژوهش خود در دانشگاه هاروارد امریکا نشان داد که وقتى مردم دعا مى‌کنند و نماز مى‌خوانند، فشار خونشان به گونه‌اى محسوس کاهش مى‌یابد، میزان متابولیسم بدن و شمار ضربان قلب و تنفس، بسان واکنش‌هاى آرام‌بخش تنظیم و تعدیل مى‌شود؛ حالتى که در بسیارى از موارد، حتى با قوى‌ترین داروها غیرممکن است.۸

د)کونیگ۹ (۱۹۹۴ م.) با پژوهش درباره نسبت مذهب با سلامت روانى افراد ثابت کردکه مذهب براى افراد در برابر عوامل زیان‌آور و تنش‌زاى محیطى یک سپر دفاعى ایجاد مى‌کند. وى با بررسى متن‌هاى مذهبى مسیحى و یهودى اظهار مى‌دارد حدیث‌ها، باورها و مراسم مذهبى، سلسله گسترده‌اى از پى آمدهاى مثبت و استحکام‌بخش روان‌شناختى در افراد بزرگ‌سال ایجاد مى‌کند. همچنین کونیک (۱۹۹۸ م.) در یک پژوهش میدانى، نقش مقابله‌هاى مذهبى و میزان اثرگذارى مسائل عبادى را در یک گروه ۴۵۵ نفرى از بیماران طبى بررسى کرد. در این پژوهش، ۴۲% افراد تصریح کردند که یک یا چند عامل مذهبى آنان را در مقابله با بیمارى یا به طور کلى در زندگى یارى رسانده است. همچنین ۷۳% گفتند از مذهب و اعمال مذهبى به عنوان یک برنامه مقابله‌اى بهره مى‌گیرند؛ زیرا نقش بسزایى در آرامش روانى آنان دارد.

ه) نتایج پژوهش دیگرى بر روى ۲۵۰ بیمار در یکى از بیمارستان‌هاى لندن نشان داد که ۷۹% از آنان از باورهاى مذهبى‌شان به عنوان روش مقابله استفاده مى‌کنند (کینگ،۱۰۱۹۹۹ م.؛ به نقل از: هاریسون،۱۱۲۰۰۱ م.).

و) گارتز و همکارانش (۱۹۹۱ م.) در زمینه سلامت روانى و باورهاى مذهبى، شش مقاله را بررسى کردند و دریافتند که در تمام این بررسى‌ها، میان باورهاى مذهبى و سلامت روانى رابطه مثبتى وجود دارد.

ز) همچنین کیت۱۲ (۱۹۹۲ م.) تأکید دارد که مذهب مى‌تواند جاى‌گزینى براى همهمؤلفه‌هاى تأثیرگذار همچون عوامل اجتماعى، سیاسى، اقتصادى و خانوادگى شود. نیز مذهب مى‌تواند در رضایت و تعادل و سلامت روانى فرد نقش اساسى داشته باشد (به نقل از: بیان‌زاده، ۱۳۷۹ ه . ش).

ح) کولکاى۱۳ (۱۹۸۶ م.) تأثیر نماز و دعا را در کاهش نگرانى‌ها بررسى کرد و در اینبررسى، ۴۲% افراد نمونه او، گزارش کردند که نماز نگرانى‌ها را پایین مى‌آورد.

ط) در پژوهشى که آقاى غفور موسوى و همکارانش (۱۳۷۶ ه‍ . ش) در درمان‌گاه‌هاى بیمارستان خورشید انجام دادند، دریافتند که شمار افراد بى‌نماز در میان مبتلایان به افسردگى بیشتر است و درصد بیشترى از مبتلایان، هرگز نماز نمى‌خواندند.

ی) آقایان ابراهیمى و نصیرى (۱۳۷۵ ه‍ . ش) در پژوهشى با عنوان بررسى رابطه میان عملکرد دین و افسردگى، نشان دادند که نگرش‌هاى مذهبى و برپادارى نماز هر کدام به گونه‌اى در حفظ تعادل روانى و استمرار امیدوارى انسان‌ها تأثیرگذارند.

ک) صالحى (۱۳۷۹ ه‍ . ش) در یک بررسى توصیفى ـ تحلیلى که با هدف تعیین نقش نماز در کاهش اختلال‌هاى روانى بر روى دانشجویان علوم پزشکى هرمزگان انجام داد، به این نتیجه رسید که میزان افسردگى و نگرانى در افرادى که همواره نماز مى‌خوانند، کمتر از افرادى است که هرگز نماز را به جا نمى‌آورند.

ل) همچنین آقاى روحى عزیزى (۱۳۸۰ه . ش) در پژوهشى با عنوان تأثیر نماز بر سلامت جسمى ـ روانى، که بر روى ۴۵ دانشجوى دختر و پسر انجام داد، دریافت که بیش از ۹۰% نمازگزاران پس از انجام این فریضه الهى به حالت آرامش مى‌رسند.

م) سیف (۱۳۸۰ ه . ش) در پژوهشى که روى ۱۸۰ نفر انجام داد، به این نتیجه رسید که افراد پاى‌بند به عبادت، همواره نصف افراد غیر پاى‌بند به عبادت، به افسردگى دچار شده‌اند.

ن) آقایان البرزى و سامانى (۱۳۸۰ه . ش) در پژوهشى بر روى ۱۶۵ نوجوان دختر و پسر ۱۴ تا ۱۹ ساله، نتیجه گرفتند که بین نگرش مذهبى و افسردگى رابطه معنادارى وجود دارد و با افزایش میزان نگرش مذهبى و انجام فریضه‌هاى دینى، میزان افسردگى در نوجوانان کاهش مى‌یابد. همچنین پژوهش‌هاى تجربى و میدانى ثابت مى‌کند که هرچه ارزش‌هاى دینى و عبادى عمیق‌تر باشد و هرچه افراد بیشتر به انجام فریضه‌هاى دینى بپردازند، از سلامت و آرامش روانى بیشترى برخوردارند. در این زمینه، دوناهو۱۴(۱۹۸۵ م.) در پژوهش‌هاى خود به این نتیجه رسید که مذهبیکى از بهترین روش‌هاى درمانى است و با سلامت روانى افراد رابطه مثبت دارد. ایشان دریافت افرادى که داراى مذهب درون‌سو هستند، یعنى مذهب در ذات آنها ریشه دارد و در رفتارهایشان نیز مذهبى‌تر هستند، در مقایسه با افرادى که مذهب برون‌سو دارند، یعنى مذهب را وسیله‌اى براى چیز دیگر مى‌دانند و یا از نظر مذهبى، سطحى هستند، سلامت روانى بهترى دارند. همچنین زاکرمن۱۵ و همکارانش (۱۹۸۴م.) در پژوهشى، گزارش کردند در افراد سال‌مندى که نمره کمترى در شاخص مذهبى بودن داشتند، میزان مرگ و میر ۴۲% بود؛ در حالى که این میزان براى سال‌مندانى که نمره شاخص مذهبى بالایى داشتند، ۱۹% بود. (به نقل از: کونیگ، ۱۹۹۴)

 

25,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله شخصیت سالم در اندیشه اسلامی، نگاهی به رابطه آن با نماز در دوران جوانی
 • مقاله تاریخ وجوب نمازهاى یومیه در اسـلام
 • مقاله نماز
 • مقاله اهمیت نماز در کاهش جرم و بزهکاری
 • مقاله نقش خانواده در تربیت فرزندان برای نماز
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۲۹ دی , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.